Långsiktig effekt av stress på kognitiv förmåga

juni 8, 2015

IMG_0003

För ett tag sedan hittade jag en artikel om långtidseffekter av stress på jobbet och kognitiv förmåga i tidningen International Journal of Occupational Environmental Medicine.

Författarna i artikeln har tittat på hög upplevd stress i arbetet i en grupp på 1429 personer och följt upp deras kognitiva förmåga efter 15 och 21 år. 

Kronisk psykosocial arbetsstress har ju visats ge hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar (typ 2 diabetes, insulinresistens mm) liksom depression. Det forskarna nu tittat på är effekten av negativ stress i förhållande till kognitiva förmågor.
I den här studien finns ett samband mellan hög belastning och litet eget inflytande i medelåldern och nedsatt verbal inlärning och minne, vilket är tidiga tecken på Alzheimers sjukdom. Det verkar som en hög arbetsbelastning och brist på kontroll har en påtaglig koppling till minskat minne och sämre inlärning. 

Ett annat fynd är att individer som har höga krav på prestation, men med hög förmåga till självbestämmande, brist på stress och hög tillfredställelse (som liknar tillståndet av ”flow”) i jobbet har motsatt effekt. De här individerna har bättre förmåga till abstrakta resonemang och bättre beslutsfattande. Det utmärkande för denna grupp är att de har bra förutsättningar för kravlöst tänkande, feed-back på det de gör och därför ägnar väldigt lite tid åt att oroa sig över om de gör fel. Ofta har dessa individer även en aktiv fritid (frågan är om aktiviteten där skyddar hjärnan – i form av motion, fritidsaktiviteter, musik, konst, idrott t ex? – Kristinas anmärkning).

Fynden stämmer mycket väl överens med belastningen av glukokortikoider (alltså kortisol) som skadar hippocampus vid höga och långvariga nivåer. Kortisol ökar vid långvarig stress och brist på känsla av kontroll, men inte vid höga krav och upplevd kontroll.

I en annan studie från 2008 (VIrtanen et al) verkar det som att långa arbetspass är kopplat till sänkt kognitiv förmåga, sänkt intelligens, vid en uppföljning efter fem år.

Att skapa goda arbetsmiljöer för att undvika negativ stress och för att tidigt hitta symptom på negativ stress kan alltså få längre skyddseffekter än bara det omedelbara beslutsfattandet.

Källa: Agbenyikey W, Karasek R, Cifuentes M, et al. Job strain and cognitive decline: A prospective study of the Framingham offspring cohort. Int J Occup Environ Med 2015;6. 79-94

Leave a Reply

  • (will not be published)